دوشنبه 5 آبان 1399   01:34:55
فرآیند کاری اداره کل امور مالی - مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

5 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRS00224
فرایند تامین و خرید کالا و خدمات تا سقف معاملات متوسط شهرداری کرج
- شهرداری مرکز
معاونت مالی و اقتصادی
اداره کل امور مالی
اداره کار پردازی
Download
2PRS00199
فرایند صدور چک
- شهرداری مرکز
معاونت مالی و اقتصادی
اداره کل امور مالی
اداره امور مالیاتی و بانکی
Download
3PRS00203
نحوه صدور سند حسابداری برای پروژه های( جاری)
- شهرداری مرکز
معاونت مالی و اقتصادی
اداره کل امور مالی
اداره حسابداری
Download
4PRS00204
فرایند نحوه تحویل چک های کسور دارایی
- شهرداری مرکز
معاونت مالی و اقتصادی
اداره کل امور مالی
اداره امور مالیاتی و بانکی
Download
5PRS00269
فرایند نحوه تحویل چک های بیمه
- شهرداری مرکز
معاونت مالی و اقتصادی
اداره کل امور مالی
اداره امور مالیاتی و بانکی
Download