دوشنبه 5 آبان 1399   02:14:47
لیست فرآیند ها - معاونت مالی و اقتصادی- مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

22 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRS00234
فرایند نحوه تخریب املاک واقع در طرح
- شهرداری مرکز
معاونت مالی و اقتصادی
اداره کل پشتیبانی
اداره اموال و انبار ها
Download
2PRS00071
فرایند نحوه محاسبه عوارض نوسازی
- شهرداری مرکز
معاونت مالی و اقتصادی
اداره کل تشخیص و وصول در آمد
اداره در آمد
Download
3PRS00070
فرایند پرداخت الکترونیکی عوارض
- شهرداری مرکز
معاونت مالی و اقتصادی
اداره کل تشخیص و وصول در آمد
اداره در آمد
Download
4PRS00194
رسیدگی به توافقات تغییر کاربری املاک
- شهرداری مرکز
معاونت مالی و اقتصادی
اداره کل تشخیص و وصول در آمد
اداره در آمد
Download
5PRS00236
فرایند رفع تصرف املاک شهرداری
- شهرداری مرکز
معاونت مالی و اقتصادی
اداره کل پشتیبانی
اداره اموال و انبار ها
Download
12345>>>