اخبار
1399/4/14 شنبه
چهاردهم تیرماه به عنوان روز شهرداری ها نامگذاری شده است
 چهاردهم تیرماه به عنوان روز شهرداری ها نامگذاری شده است. هدف از چنین نامگذاری، آشنایی جامعه با عملکرد و خدمات شهرداری ها و دهیاری ها، ارتقاء منزلت خانواده بزرگ شهرداری ها و ده یاری ها، هم افزایی و افزایش همدلی و تعامل مردم و خانواده با مدیریت شهری و روستایی و اطلاع رسانی در راستای آشنایی با رویکرد ها و برنامه های کشور در ارتباط با مدیریت شهری و روستایی است
 چهاردهم تیرماه به عنوان روز شهرداری ها نامگذاری شده است. هدف از چنین نامگذاری، آشنایی جامعه با عملکرد و خدمات شهرداری ها و دهیاری ها، ارتقاء منزلت خانواده بزرگ شهرداری ها و ده یاری ها، هم افزایی و افزایش همدلی و تعامل مردم و خانواده با مدیریت شهری و روستایی و اطلاع رسانی در راستای آشنایی با رویکرد ها و برنامه های کشور در ارتباط با مدیریت شهری و روستایی است.این روز فرصتی برای بررسی و تفکر بیشتر در موضوع مهم مدیریت شهری است. بدیهی است که مشخصات و ساختار نهاد های قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی خود تعریف یا تلقی ویژه ای از مدیریت شهری دارد اما یک اصل پذیرفته شده و جهانی در این ارتباط وجود دارد و آن ایجاد شرایط بهینه زندگی برای شهروندان است .مدیران شهری اعم از شهرداران و اعضای شوراهای شهر به خوبی این نکته را درک می کنند که شهر با تمام زیر ساخت هایش اعم از سرمایه های فیزیکی و یا معنوی خود، چون امانتی در دستانشان است و امروزه مدیر شهری نماینده ای است که از جانب مردم برگزیده می شود تا سامان دهی، برنامه ریزی و حفظ حراست یک شهر با تمام ابعادش را انجام دهد.شهر متشکل از انبوهی آدم ها با ذائقه و گرایش و تمایلات خاص است و وظیفه مدیران شهری ایجاد برابری و عدالت اجتماعی ،کالبدی ،فضایی و منابعی و امکاناتی در یک شهر است.
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج میباشد.

www.karaj.ir